SSD 測試

 

 

 

                 隨著快閃記憶體(NAND Flash)的漸漸普及,SATA SSD 已經進入平民化的階段,緊接而來的NVMe SSD提供了更高的頻寬、更快的速度,然而NVMe SSDSATA SSD 有著不同的協議(Protocol),遇到的挑戰也有所不同。

 


 

 

                      誠芯技術在SSD測試上提供了SSD 符合性測試平台標準性能測試平台兩個面向的測試方案,分別是SANBlaze NVMe SSD符合性測試平台、Calypso SSD 性能評比分析系統,獲得NAND Flash SSD大廠的採用,高度客製化的功能測試,協助使用者提高測試水平,增加測試廣度。